Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΕ ΡΟΛΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ!

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) Βερανζέρου 22, 6ος όροφος, 104 32, ΤΗΛ – ΦΑΞ : 210 5242386
gt.asgme@gmail.gr, www.goneis.org
Τρίτη, 26 Νοέμβρη 2013
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΕ ΡΟΛΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ!
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ
Το Υπουργείο ΠΑΙΔΕΙΑΣ συνεργάζεται και φέτος με το ΣΕΝ και με σχετική επιστολή (Αρ. Πρωτ: 173359/Γ7 στις 14/11/2013) καλεί τα σχολεία της δευτεροβάθμιας να ανταποκριθούν μαζικά στο πρόγραμμα του ΣΕΝ.
Συγκεκριμένα αναφέρει:
« το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων σας ενημερώνει ότι το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ) υλο‐ποιεί προγράμματα Επιχειρηματικότητας και βασικών αρχών οικονομίας που απευθύνονται σε μαθητές σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η συνεργασία μπορεί να λάβει το χαρακτήρα συμπληρωματικής δραστηριότητας στο πλαίσιο εφαρμογής του θεσμού του ΣΕΠ, στα προγράμματα «Αγωγής Σταδιοδρομίας» (Εγκύκλιος Σχολικών Δραστηριοτήτων, αρ. πρωτ. 163790/Γ7/31‐10‐2013), στα μαθήματα «Πολιτική Παιδεία» «Οικιακή Οικονομία», Κοι‐νωνιολογία», «Τεχνολογίας», «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», «Πληροφορική», καθώς και στο πλαίσιο της «Ερευνητικής Εργασίας (Project)», (για τα ΕΠΑΛ στα αντίστοιχα μαθήματα).»
Αναζητώντας τι είναι το ΣΕΝ, υποψιασμένοι για τις πολλαπλές τέτοιες συνεργασίες του Υπουργείου βρήκαμε (http://www.sen.org.gr) ότι :
Το Σωματείο Επιχειρηματικότητα Νέων είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2005 αποτελείται από 85 μέλη προερχόμενα από τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας» π.χ. μέλος του είναι η Ελληνική Ένωση Τραπεζών …. Εκπροσωπεί στην Ελλάδα τον διεθνή οργανισμό Junior Achievement Worldwide, τον μεγαλύτερο οργανισμό παγκοσμίως που εφαρμόζει εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρηματικότητας, με συμμετο‐χή 11 εκατομμυρίων περίπου μαθητών σε ετήσια βάση και παρουσία σε 122 χώρες από τον οποίο αποφοιτούν ετή‐σια 9,8 εκατομμύρια μαθητές. (για το σχολικό έτος 2009‐2010 τέτοια προγράμματα επιχειρηματικότητας στην εκπαί‐δευση, εφαρμόστηκαν σε 37 ευρωπαϊκές χώρες με συμμετοχή 3,1 εκατομμυρίων μαθητών).
Το ΣΕΝ χρησιμοποιεί προσωπικό‐ εθελοντές‐ στελέχη επιχειρήσεων «για την … προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος και την ανάπτυξη δεξιοτήτων», στους μαθητές… «Για να μάθουν τα παιδιά την «αληθινή ζωή» όπως αναφέρουν στο site τους!»
Στην επιστολή του Υπουργείου γίνεται αναφορά για συγκεκριμένα προγράμματα – θέματα που μπορούν να ε‐φαρμοστούν με την συμβολή του εκπαιδευτικού σε πάρα πολλά μαθήματα όλων των τάξεων της δευτεροβάθμι‐ας. Αλλά στο site του ΣΕΝ γίνεται αναφορά ΑΚΟΜΑ και για μαθητές δημοτικού!
ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Οικονομία και εγώ (Γυμνάσια). Το πρόγραμμα αυτό βοηθά τους μαθητές …, να αποκτήσουν ικανότητες εύρεσης εργασίας , (π.χ. μία ενότητα περιγράφεται ως εξής: Οι μαθητές αναγνωρίζουν το ρόλο τους μέσα στην ελεύθερη οικονομία και σχεδιάζουν την προσωπική τους επαγγελματική κάρτα).., μαθαίνουν να συντάσσουν τον ατομικό τους προϋπολογισμό, κατα‐νοούν τις έννοιες της αποταμίευσης και της επένδυσης…
Επιχείρηση σε δράση (Γυμνάσια). Το πρόγραμμα αυτό βοηθά τους μαθητές … να μάθουν τα γνωρίσματα μιας ελεύ‐θερης οικονομίας και το ρόλο των επιχειρήσεων σ’ αυτή (π.χ. στην ενότητα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, όπως αναφέρουν «Οι μαθητές …υποδύονται ρόλους σε δραστηριότητες που αναδεικνύουν τα οφέλη της ανταγωνιστικότητας και την επί‐δραση των αποφάσεων κοστολόγησης και προώθησης προϊόντων σε μια επιχείρηση»).
Παγκόσμια Αγορά (Γυμνάσια). Το πρόγραμμα αυτό βοηθά τους μαθητές να … κατανοούν πώς οι πόροι, (φυσικοί, ανθρώπινοι, κεφαλαιουχικοί) μετακινούνται ανά τον κόσμο και πώς οι χώρες ασκούν εμπορικές δραστηριότητες σε παγκόσμιο επίπεδο. Π.Χ. μέσα από ένα παιχνίδι «Οι μαθητές αναλαμβάνουν τον ρόλο μιας βιομηχανίας που θέλει να προσδιορίσει σε ποιά χώρα θα παράγει τα προϊόντα και θα προσφέρει τις υπηρεσίες της. Οι μαθητές κατα‐νοούν πώς το διεθνές εμπόριο ωφελεί όλους».
Στη σκιά ενός στελέχους (Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 3ωρη επίσκε‐ψη σε εργασιακό περιβάλλον – επιχείρηση, όπου οι μαθητές έρχονται σε επικοινωνία με εθελοντές – στελέχη επι‐χειρήσεων και ενημερώνονται για τη δομή, τη λειτουργία και τα γενικά χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας. Επι‐χειρήσεις που συμμετείχαν στο πρόγραμμα για το 2012‐2013 ήταν:
AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ALPHATRUST,CARLSONWAGONLITTRAVEL, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ‐ i‐BANKSTORE, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ KAΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ, GENERALMILLS, GRECOTEL, HSBC, ION (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΤΑΣ), ΙΝΤΡΑCΟΜ, MANPOWER, ΜΥΛΟΙ ΚΕ‐ΠΕΝΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΝΗΡΕΑΣ, ΝΟΜΙΚΟΣ MARITIME, OMIΛΟΣ QUEST, ΠΛΑΙΣΙΟ, PRINTEC, ΤΙΤΑΝ, SAP, S&B, ΧΡΗΜΑΤΙ‐ΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.
Εικονική Επιχείρηση (Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια). Το πρόγραμμα αποτελεί μια ομαδική δραστηριότητα, όπου οι μαθητές συναγωνίζονται με μαθητές από άλλα σχολεία (της χώρας, της Ευρώπης ή του Κόσμου) και δημιουργούν
μια δική τους μαθητική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας αναλαμβάνουν «ρόλους» με στόχο την παραγωγή ενός προϊόντος ή την παροχή υπηρεσιών καινοτόμων και φιλικών προς το περιβάλλον. (π.χ. όπως αναφέρεται … «Οι μαθητές ανακαλύπτουν την κυκλική ροή τιμολόγησης του χρήματος, των αγαθών, των υπηρεσιών και της εργασίας σε μια κοινότητα» ή όπως αναφέρεται αλλού « αντιλαμβάνονται τον οικονομικό ρόλο του κράτους στις τοπικές κοι‐νότητες…»)
Τράπεζες σε Δράση (Λύκειο): Σκοπός του προγράμματος είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη χρηματοοικονομι‐κή γνώση … ως ενημερωμένοι καταναλωτές και μελλοντικοί επαγγελματίες. Στην ενότητα Το Χρηματιστήριο, όπως αναφέρεται: Οι μαθητές εντοπίζουν ευκαιρίες επένδυσης, διαβάζουν τον πίνακα μετοχών και καταχωρούν τις συ‐ναλλαγές τους…
Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας (Γ’ Γυμνασίου & Λύκειο): Διαδραστικό και διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρό‐γραμμα σε δυο παραλλαγές, Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας και Κοινωνική Επιχείρηση με στόχο να ενθαρ‐ρύνει τους μαθητές να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες και λύσεις για τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα ..
Η Επιχείρηση μου! (Γυμνάσιο) Οι μαθητές εξοικειώνονται με τις έννοιες της επιχειρηματικότητας …
Διαγωνισμός Καινοτομίας (Γενικά‐Επαγγελματικά Λύκεια). Πρόκειται για ένα μονοήμερο πρόγραμμα με διαγωνι‐στικό χαρακτήρα που απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 15‐18 ετών των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων. Οι μαθητές δουλεύοντας σε ομάδες, καλούνται να προτείνουν και να παρουσιάζουν μία λύση πάνω σε μία επιχειρη‐ματική πρόκληση για την οποία δεν έχουν καμιά ενημέρωση ή πληροφόρηση πριν φθάσουν στο χώρο της εκδή‐λωσης.
Το πρόγραμμα του ΣΕΝ έχει:
Εκπαιδευτικό υλικό.. που έχει μεταφραστεί και προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ!
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σημειώνεται ως « σημαντικός και ιδιαίτερα καθοριστικός» αλλά μόνο όσον αφορά στην οργάνωση της μαθητικής ομάδας, στην τήρηση των κανόνων και των χρονικών ορίων, στη διευκόλυνση και επικοινωνία με όλους όσους εμπλέκονται στη λειτουργία της εικονικής επιχείρησης. Την εκπαιδευτική δουλειά θα κάνει ο σύμβουλος‐εθελοντής που θα «καθοδηγεί» τους μαθητές!
Είναι πρόκληση!
ΟΙ ΕΠΙΧΕIΡΗΣΕΙΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΤΟ ΨΕΜΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ!
􀀹 Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΟΥΤΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΞΥΠΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
􀀹 Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΤΑ «ΠΡΟΣΟΝΤΑ» ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ «ΥΠΟ ΤΗ ΣΚΙΑ ΕΝΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ»
􀀹 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
􀀹 Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ
Θυμήσου: Σήμερα που εξελίσσεται η καπιταλιστική κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο όνομα της «ανταγωνιστι‐κότητας και της ανάπτυξης» μας καλεί σε θυσίες! Η αλήθεια είναι ότι αυτή ακριβώς η πολιτικής της ΕΕ έχει οδηγήσει σε όλη την Ευρώπη: 1 στους 6 νέους να ολοκληρώνει μόνο το Γυμνάσιο, 4,7 εκατομμύρια νέοι να είναι άνεργοι, 5,1 νέοι σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, 5,4 εκατομμύρια νέοι να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.
Κόπτονται να αποκτήσει θετικό περιεχόμενο η έννοια της επιχειρηματικότητας στους νέους, που το 64% αυ‐τών είναι άνεργοι. Πρέπει να σκέφτονται σαν τα αφεντικά τους. Να ταυτίζουν το συμφέρον τους με το συμ‐φέρον της επιχείρησης. Καλλιεργούν τις ψεύτικες ελπίδες για αξιοποίηση των ευκαιριών για να ξεχάσουν οι νέοι ότι έχουν δικαιώματα!
ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΧΕΙ ΕΙΣΑΓΕΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ όπως : «Πολιτική Παιδεία» «Οικιακή Οικονομία», «Τεχνολογία», «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», κ.λπ. για να διευκολύνει την είσοδο των επιχειρήσεων στα σχολεία.
Γι’αυτό καλούμε τους εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας:
􀀹 Να απέχουν από την υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Να υπάρξουν καταδικαστικές αποφάσεις από τα ΔΣ των ΕΛΜΕ και των Διδασκαλικών Συλλόγων.
􀀹 Να μιλήσουν στους μαθητές ανοιχτά για την οικονομική πραγματικότητα και για το χαρακτήρα της ΕΕ. Υπάρχει γόνιμο έδαφος. Τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας έχουν πείρα, ζουν τα προβλήματα των γο‐νιών τους που δημιουργούνται από αυτή τη βαρβαρότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: