Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

Έκδοση ψηφίσματος του Δημ. Συμβουλίου Καλαμαριάς κατά της κατάθεσης του ασφαλιστικού νομοσχεδίου
Π.Τ.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 01/19.01.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.
Αριθμ. Απόφασης 02/2016
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Έκδοση ψηφίσματος κατά της κατάθεσης του ασφαλιστικού νομοσχεδίου.
Καλαμαριά, 19.01.2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 στο Συνεδριακό Κέντρο του κτιρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα 1, συνήλθε στην 1η τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 901/12.01.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεώργιου Τελίδη που επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 παρ. 2 του N. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη παραβρέθηκαν και τα τριάντα οχτώ (38), δηλαδή:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αμπατζίδης Ματθαίος
1.
Αγγελοπούλου Δέσποινα
2.
Αντωνάκης Βικέντιος
2.
Ματσαρίδης Στυλιανός
3.
Αντωνούδη-Ιωαννίδου Ολυμπία
3.
Ματσαρίδου Κυριακή
      4.Βουλγαράκης Νεκτάριος
      5.Γεωργιάδης Σωτήριος
6.
Δαρδαμανέλης Ιωάννης
∙ Ο .Σ. κ. Μ. Παναγιωτίδης αποχώρησε
7.
Ζαμπέτογλου Σταύρος
από τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του
8.
Ζώης Κωνσταντίνος
4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το
9.
Θεοδοσιάδης Παναγιώτης
οποίο συζητήθηκε ένατο.
10.Καζάρα Τριανταφυλλιά
11.Καϊμακτσίδης Ιωάννης
12.Καριπίδης Φίλιππος
13.Κιφωνίδου Θεοδώρα
14.Κοταλακίδου Ελένη
15.Κώστας Ζαχαρίας
16.Λαμτζίδης Εμμανουήλ
17.Μαβίδης Σταύρος
18.Μαζουλουκτσής Ιωάννης
19.Μουράτης Στέφανος
20.Μπαλτατσή-Φοροπούλου Κυριακή
21.Μύρτσος Γεώργιος
22.Νικολέττου – Σκάρλιου Βασιλική
23.Ντιντή Λεμονιά
24.Ξανθόπουλος Χαράλαμπος
25.Παναγιωτίδης Μιχάλης
26.Παπαδόπουλος Γεώργιος
27.Παπουτσίδης Θεόδωρος
28.Πασαλίδου Αμαλία
29.Παυλίδου – Βασιλειάδου Μαρία
30.Πενόπουλος Ιωάννης
31.Πετκάκης Σωκράτης
32.Σαρήπουλος Δημήτριος
33.Τελίδης Γεώργιος
34.Τεμεκενίδης Αριστοτέλης
35.Τσαμπαρλής Παντελής
36.Τσαπακίδου-Τσομπανάκη Αγγελική
37.Τσαπικίδου Αικατερίνη
38.Φωτόπουλος Στυλιανός
Πριν από τη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα για τη συζήτησή τριών έκτακτων θεμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του παρ. 7 N. 3852/2010.
Άρχισε η συνεδρίαση με την Προεδρία του Προέδρου του .Σ. κ. Γεώργιου Τελίδη.
ΟΔήμαρχος κ. Θεοδόσιος Μπακογλίδης προσκλήθηκε και παρέστη στη συνεδρίαση.
ΟΠρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 1o έκτακτο θέμα κάλεσε κατ’ αρχήν το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010 αν θα συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον, λόγω της ψήφισης του νομοσχεδίου από την Βουλή. Μετά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγοντος, ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την με ημερομηνία 19.01.2016 εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου και Επικεφαλή του συνδυασμού «Λαϊκή Συσπείρωση Καλαμαριάς» κ. Α. Βικέντιος, η οποία έχει ως εξής:
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμαριάς καλεί την Κυβέρνηση να μη καταθέσει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο στη Βουλή.
Θεωρούμε ότι αποτελεί την ταφόπλακα για τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης. Τσακίζει στην κυριολεξία όχι μόνο τους εν ενεργεία ασφαλισμένους, αλλά και τους ήδη συνταξιούχου. Καταδικάζει στη φτώχεια τις νέες γενιές που σήμερα εργάζονται στην συντριπτική τους πλειοψηφία με ευέλικτες μορφές απασχόλησης και με πενιχρά μεροκάματα.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία.
Υπέρ αυτού ψήφισαν 31 .Σ. και κατά ψήφισαν 7 .Σ.
Οι .Σ. της μειοψηφίας από το συνδυασμό «Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση Καλαμαριάς» κ. κ. Ε. Λαμτζίδης, Ν. Βουλγαράκης, Ι. Καϊμακτσίδης, Τ. Καζάρα, Ε. Κοταλακίδου, Σ. Μαβίδης και Α. Τεμεκενίδης καταψήφισαν το θέμα δηλώνοντας ότι πρέπει να κατατεθεί μια νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση, με το χαρακτήρα της δίκαιης κατανομής και με την αναζήτηση νέων πόρων έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά του.
Το Δ .Σ. αφού πήρε υπόψη:
1.Την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου και Επικεφαλή του συνδυασμού «Λαϊκή Συσπείρωση Καλαμαριάς»
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι με Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α (με 31 ψήφους υπέρ και 7 ψήφους κατά)
Έκδοση ψηφίσματος κατά της κατάθεσης του ασφαλιστικού νομοσχεδίου καλώντας την Κυβέρνηση να μη καταθέσει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο στη Βουλή, διότι:
Α) αποτελεί την ταφόπλακα για τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης.
Β) τσακίζει στην κυριολεξία όχι μόνο τους εν ενεργεία ασφαλισμένους, αλλά και τους ήδη συνταξιούχου.
Γ) καταδικάζει στη φτώχεια τις νέες γενιές που σήμερα εργάζονται στην συντριπτική τους πλειοψηφία με ευέλικτες μορφές απασχόλησης και με πενιχρά μεροκάματα.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 02/2016Το πρακτικό υπογράφουν οι εξής :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ .Σ.ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΙΔΗΣ
ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμαριάς καλεί την Κυβέρνηση να μη καταθέσει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο στη Βουλή, διότι:
Α) αποτελεί την ταφόπλακα για τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης.
Β) τσακίζει στην κυριολεξία όχι μόνο τους εν ενεργεία ασφαλισμένους, αλλά και τους ήδη συνταξιούχου.
Γ) καταδικάζει στη φτώχεια τις νέες γενιές που σήμερα εργάζονται στην συντριπτική τους πλειοψηφία με ευέλικτες μορφές απασχόλησης και με πενιχρά μεροκάματα
Το ψήφισμα αυτό ψηφίσθηκε με την υπ' αριθμ. 02/2016 πλειοψηφική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση της 19ης Ιανουαρίου του 2016.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: