Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2017

Εκδοση ψηφίσματος Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς κατά της δίωξης μέλους της ΚΝΕ


Παραθέτουμε ολόκληρη την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς για την έκδοση ψηφίσματος κατά της δίωξης μέλους της ΚΝΕ στο Κιλκίς.


Α.Ν

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 31/28.12.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Αριθμ. Απόφασης 608/2016
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Έκδοση ψηφίσματος κατά της δίωξης μέλους της ΚΝΕ.

Καλαμαριά, 28.12.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 στο Γραφείο της Αντιδημάρχου κ. Αικ. Τσαπικίδου, συνήλθε στην 31η τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 45211/27-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεώργιου Τελίδη, που επιδόθηκαν σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 παρ. 2 του N. 3852/2010.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη παραβρέθηκαν τα τριάντα τρία (40), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αγγελοπούλου Δέσποινα
1.
Παναγιωτίδης Μιχαήλ
2.   Αμπατζίδης Ματθαίος

3.    Αντωνάκης Βικέντιος
4.    Αντωνούδη-Ιωαννίδου Ολυμπία
5.    Βουλγαράκης Νεκτάριος
6.    Γεωργιάδης Σωτήριος

7.    Δαρδαμανέλης Θρασύβουλος
8.    Δαρδαμανέλης Ιωάννης
9.    Ζαμπέτογλου Σταύρος
10.Ζώης Κωνσταντίνος

11.Θεοδοσιάδης Παναγιώτης

12.Καζάρα Τριανταφυλλιά

13.Καϊμακτσίδης Ιωάννης
14.Καριπίδης Φίλιππος

15.Κιφωνίδου Θεοδώρα

16.Κοταλακίδου Ελένη

17.Κώστας Ζαχαρίας
18.Λαμτζίδης Εμμανουήλ

19.Μαβίδης Σταύρος

20.Μαζουλουκτσής Ιωάννης

21.Ματσαρίδης Στυλιανός
22.Μουράτης Στέφανος

23.Μπαλτατσή-Φοροπούλου Κυριακή

24.Μύρτσος Γεώργιος

25.Νικολέττου – Σκάρλιου Βασιλική
26.Ντιντή Λεμονιά

27.Ξανθόπουλος Χαράλαμπος

28.Παπαδόπουλος Γεώργιος

29.Παπουτσίδης Θεόδωρος
30.Πασαλίδου Αμαλία

31.Παυλίδου – Βασιλειάδου Μαρία

32.Πενόπουλος Ιωάννης

33.Πετκάκης Σωκράτης
34.Σαρήπουλος Δημήτριος

35.Τελίδης Γεώργιος

36.Τεμεκενίδης Αριστοτέλης

37.Τσαμπαρλής Παντελής
38.Τσαπακίδου-Τσομπανάκη Αγγελική

39.Τσαπικίδου Αικατερίνη
40.Φωτόπουλος Στυλιανός

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα για τη συζήτησή δύο έκτακτων θεμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του παρ. 7 N. 3852/2010.

Άρχισε η συνεδρίαση με την Προεδρία του Προέδρου του  .Σ. κ. Γεωργίου Τελίδη.

Ο Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 1 θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την από 27.12.2016 εισήγηση της Επιτροπής Ψηφισμάτων, η οποία έχει ως εξής:

Στις 7 Νοέμβρη 2016, μέρα πανελλαδικών μαθητικών κινητοποιήσεων, έξω από το 2 ΓΕΛ Κιλκίς, συνελήφθηκε μέλος της ΚΝΕ επειδή καλούσε τους μαθητές σε συμμετοχή στις κινητοποιήσεις.

Δικάζεται με βάση το άρθρο 184 του Ποινικού Κώδικα (1951), "Διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια". Το "έγκλημά" ήταν ότι μοίραζε προκηρύξεις και κουβέντιαζε με μαθητές έξω από σχολική μονάδα.

Η δίωξη που ασκήθηκε εξομοιώνει οποιοδήποτε κάλεσμα σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις (αποχή, διαδήλωση, κατάληψη, διαμαρτυρία) με πρόσκληση σε διάπραξη εγκλήματος ή πλημμελήματος. Ως εκ τούτου, επαναφέρει στο νομικό αλλά κυρίως στο πολιτικό προσκήνιο το πλαίσιο περιορισμού των ελευθεριών και πολιτικής καταστολής που ίσχυσε στη μετεμφυλιακή Ελλάδα.

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμαριάς - καταδικάζουμε την δίωξη του μέλους της ΚΝΕ,

-καταγγέλλουμε οποιαδήποτε προσπάθεια ποινικοποίησης των αγωνιστικών μαθητικών κινητοποιήσεων,

-  δηλώνουμε την αντίθεσή μας σε μεθοδεύσεις τρομοκράτησης και ποινικοποίησης της πολιτικής δράσης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία.

Υπέρ του θέματος ψήφισαν 37Δ .Σ., λευκό ψήφισαν 3 ΔΣ Οι .Σ. της μειοψηφίας από τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Παράταξη Καλαμαριά για όλους» κ.

Ματσαρίδης Στυλιανός, κ Δαραδαμανέλης Ιωάννης και Δαρδαμανέλης Θρασύβουλος, δήλωσαν λευκό.

Το   Δ.Σ. αφού πήρε υπόψη:
1.    Την εισήγηση της Επιτροπής Ψηφισμάτων.

2.    Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010


Α   Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι με Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α (37 ψήφους υπέρ και 3 λευκά)

Εκδίδει ψήφισμα κατά της δίωξης μέλους της ΚΝΕ και αναλυτικότερα:

- καταδικάζουμε την δίωξη του μέλους της ΚΝΕ,

-καταγγέλλουμε οποιαδήποτε προσπάθεια ποινικοποίησης των αγωνιστικών μαθητικών κινητοποιήσεων,

-  δηλώνουμε την αντίθεσή μας σε μεθοδεύσεις τρομοκράτησης και ποινικοποίησης της πολιτικής δράσης.

Η  απόφαση αυτή πήρε αριθμό 608/2016 Το πρακτικό υπογράφουν οι εξής :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  .Σ.                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΙΔΗΣ


ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΚΝΕΤο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμαριάς εκδίδει ψήφισμα κατά της δίωξης μέλους της ΚΝΕ και αναλυτικότερα:

Στις 7 Νοέμβρη 2016, μέρα πανελλαδικών μαθητικών κινητοποιήσεων, έξω από το 2ο ΓΕΛ Κιλκίς, συνελήφθηκε μέλος της ΚΝΕ επειδή καλούσε τους μαθητές σε συμμετοχή στις κινητοποιήσεις.

Δικάζεται με βάση το άρθρο 184 του Ποινικού Κώδικα (1951), "Διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια". Το "έγκλημά" ήταν ότι μοίραζε προκηρύξεις και κουβέντιαζε με μαθητές έξω από σχολική μονάδα.

Η δίωξη που ασκήθηκε εξομοιώνει οποιοδήποτε κάλεσμα σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις (αποχή, διαδήλωση, κατάληψη, διαμαρτυρία) με πρόσκληση σε διάπραξη εγκλήματος ή πλημμελήματος. Ως εκ τούτου, επαναφέρει στο νομικό αλλά κυρίως στο πολιτικό προσκήνιο το πλαίσιο περιορισμού των ελευθεριών και πολιτικής καταστολής που ίσχυσε στη μετεμφυλιακή Ελλάδα.

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμαριάς - καταδικάζουμε την δίωξη του μέλους της ΚΝΕ,

-καταγγέλλουμε οποιαδήποτε προσπάθεια ποινικοποίησης των αγωνιστικών μαθητικών κινητοποιήσεων,

-  δηλώνουμε την αντίθεσή μας σε μεθοδεύσεις τρομοκράτησης και ποινικοποίησης της πολιτικής δράσης.
Το ψήφισμα αυτό ψηφίσθηκε με την υπ' αριθμ. 608/2016 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση της 28ης Δεκεμβρίου του 2016.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  .Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΙΔΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: